سورس Enable or Disable All Controls on All Frames ویژوال بیسیک

 سورس Enable or Disable All Controls on All Frames ویژوال بیسیک

Sub EnableDisableFrameControls()
    Dim ctl As Control
    For i = 0 To Controls.Count - 1
        Set ctl = Controls(i)
        If TypeOf ctl Is Frame Then
            For j = 0 To Controls.Count - 1
                If TypeOf Controls(j) Is Frame Then
                    If Controls(j).Container Is ctl Then
                        Controls(j).Enabled = ctl.Enabled
                    End If
                End If
            Next j
            For j = 0 To Controls.Count - 1
                On Error Resume Next
                If Controls(j).Container Is ctl Then
                    Controls(j).Enabled = ctl.Enabled
                End If
            Next j
        End If
    Next i
End Sub

تماس با گیل دیتا تماس با گیل دیتا

مطالب مشابه


مطالب بیشتر...

2019 © تمامی حقوق این وب‌سایت برای گیل دیتا محفوظ است.
انصراف
پشتیبانی آنلاین