سورس Animated Form Unload به زبان ویژوال بیسیک

سورس Animated Form Unload به زبان ویژوال بیسیک


Sub Startrek(frm As Form)

GotoVal = frm.Height / 2
For Gointo = 1 To GotoVal
    DoEvents
    frm.Height = frm.Height - 100
    frm.Top = (Screen.Height - frm.Height) \ 2
    If frm.Height <= 500 Then Exit For
Next Gointo

horiz:
frm.Height = 30
GotoVal = frm.Width / 2
    For Gointo = 1 To GotoVal
    DoEvents
    frm.Width = frm.Width - 100
    frm.Left = (Screen.Width - frm.Width) \ 2
    If frm.Width <= 2000 Then Exit For
Next Gointo
Unload Me
End Sub

تماس با گیل دیتا تماس با گیل دیتا

مطالب مشابه


مطالب بیشتر...

2019 © تمامی حقوق این وب‌سایت برای گیل دیتا محفوظ است.
انصراف
پشتیبانی آنلاین