سورس Focusing controls with carriage returns ویژوال بیسیک

  سورس Focusing controls with carriage returns ویژوال بیسیک


Don't forget to set the form's KeyPreview property to True.

Private Sub myControl_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
    KeyAscii = 0
    SendKeys "{tab}"
End If
End Subمطالب مشابه

2019 © تمامی حقوق این وب‌سایت برای گیل دیتا محفوظ است.
انصراف
پشتیبانی آنلاین