سورس Cut, Copy, and Paste for MSFlexGrid Control ویژوال بیسیک

 سورس Cut, Copy, and Paste for MSFlexGrid Control ویژوال بیسیک

Private Sub EditCut()
    'Cut the selection and put it on the Clipboard
    EditCopy
    EditDelete
End Sub

Private Sub EditCopy()
    'Copy the selection and put it on the Clipboard
    Clipboard.Clear
    Clipboard.SetText MSFlexGrid1.Clip
End Sub

Private Sub EditPaste()
    'Insert Clipboard contents
    If Len(Clipboard.GetText) Then MSFlexGrid1.Clip = _
         Clipboard.GetText
End Sub

Private Sub EditDelete()
    'Deletes the selection
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim strClip As String
    With MSFlexGrid1
        For i = 1 To .RowSel
            For j = 1 To .ColSel
                strClip = strClip & "" & vbTab
            Next
            strClip = strClip & vbCr
        Next
        .Clip = strClip
    End With
End Sub

Private Sub EditSelectAll()
    'Selects the whole Grid
    With MSFlexGrid1
        .Visible = False
        .row = 1
        .col = 1
        .RowSel = .Rows - 1
        .ColSel = .Cols - 1
        .TopRow = 1
        .Visible = True
    End With
End Subمطالب مشابه

2019 © تمامی حقوق این وب‌سایت برای گیل دیتا محفوظ است.
انصراف
پشتیبانی و سفارش طـراحی سایت