گیلان،رشت ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه حسینی نیا ، جنب نظام پزشکی

سورس Cut, Copy, and Paste for MSFlexGrid Control ویژوال بیسیک

 سورس Cut, Copy, and Paste for MSFlexGrid Control ویژوال بیسیک

Private Sub EditCut()
    'Cut the selection and put it on the Clipboard
    EditCopy
    EditDelete
End Sub

Private Sub EditCopy()
    'Copy the selection and put it on the Clipboard
    Clipboard.Clear
    Clipboard.SetText MSFlexGrid1.Clip
End Sub

Private Sub EditPaste()
    'Insert Clipboard contents
    If Len(Clipboard.GetText) Then MSFlexGrid1.Clip = _
         Clipboard.GetText
End Sub

Private Sub EditDelete()
    'Deletes the selection
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim strClip As String
    With MSFlexGrid1
        For i = 1 To .RowSel
            For j = 1 To .ColSel
                strClip = strClip & "" & vbTab
            Next
            strClip = strClip & vbCr
        Next
        .Clip = strClip
    End With
End Sub

Private Sub EditSelectAll()
    'Selects the whole Grid
    With MSFlexGrid1
        .Visible = False
        .row = 1
        .col = 1
        .RowSel = .Rows - 1
        .ColSel = .Cols - 1
        .TopRow = 1
        .Visible = True
    End With
End Sub
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا سفارش طراحی سایت با شماره های زیر تمای حاصل فرمائید

جهت تماس با پشتیبانی : 09399829424

جهت تماس با پشتیبانی : 09119852665

رمز عبور : wwww.gildata.ir

چگونه آمار بازدید و رتبه گوگل را افزایش بدهیم ؟

گروه سئو پیشرفته گیل دیتا | سئو داخلی و سئو خارجی

سئو سازی قالب سایت ، سئو سازی مطالب سایت ، تبلیغات مستقیم گوگل ، معرفی سایت به موتور جستجو گوگل