گیلان،رشت ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه حسینی نیا ، جنب نظام پزشکی

سورس AutoComplete for ComboBox به زبان ویژوال بیسیک 6


سورس AutoComplete for ComboBox به زبان ویژوال بیسیک 6

Private miSelStart As Integer
Private Sub Combo1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    '<Delete>
    If KeyCode = 46 Then KeyCode = 0 'Disable the delete key

    miSelStart = Combo1.SelStart
End Sub

Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)    
    Dim lCnt       As Long 'Generic long counter
    Dim lMax       As Long
    Dim sComboItem As String 
    Dim sComboText As String 'Text currently in combobox
    Dim sText      As String 'Text after keypressed

    With Combo1
        lMax = .ListCount - 1 
        sComboText = .TEXT 
        sText = Left(sComboText, miSelStart) & Chr(KeyAscii)
        
        KeyAscii = 0 'Reset key pressed
        
        For lCnt = 0 To lMax
            sComboItem = .List(lCnt)
            
            If UCase(sText) = UCase(Left(sComboItem, _
                                         Len(sText))) Then
                .ListIndex = lCnt
                .TEXT = sComboItem
                .SelStart = Len(sText)
                .SelLength = Len(sComboItem) - (Len(sText))
                
                Exit For
            End If
        Next 'lCnt
    End With
End Subجهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا سفارش طراحی سایت با شماره های زیر تمای حاصل فرمائید

جهت تماس با پشتیبانی : 09399829424

جهت تماس با پشتیبانی : 09119852665

رمز عبور : wwww.gildata.ir

چگونه آمار بازدید و رتبه گوگل را افزایش بدهیم ؟

گروه سئو پیشرفته گیل دیتا | سئو داخلی و سئو خارجی

سئو سازی قالب سایت ، سئو سازی مطالب سایت ، تبلیغات مستقیم گوگل ، معرفی سایت به موتور جستجو گوگل